Email: vaaksudha@gmail.com
Home | Contact Us | Enquiry

Mobile: +91- 9555222747,
              +91- 9266319639,
              +91- 9540468787
ॐ ईशावास्यमिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् | तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् || सं वो गोष्ह्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या | अहर्जातस्य यन्नाम तेना वः सं सृजामसि || ॐ अहं रुद्रेभिर्बसुभिश्चराम्यहमादितैरुत विश्वदेवैः | अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ||

Gallery

Video

Feedback